วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 24, 2554

เรามาจากไหน มนุษย์มาจากไหนในทางวิทยาศาสตร์  เพื่อหาคำตอบว่ามนุษย์มาจากไหน  นักฟิสิกส์พยายามศึกษาค้นคว้า  ยอมลงทุนอย่างมากมายมหาศาล  เพื่อยิงอะตอม (Atom) ให้แตกเล็กลงไป  โดยการเร่งความเร็วให้เร็วกว่าแสง  เพื่อดูว่าหลังจากอะตอมแตกแล้วยังมีอะไรอีก(เกิดคำใหม่ คือ ปฏิสสาร และสสารมืด เพิ่มขึ้น) ซึ่งจะหาคำตอบว่าชีวิตมาจากไหน  ช่างเถอะความอยากรู้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว  ขอเพียงแต่ใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อสันติสุขของโลกเท่านั้นพอ
            ในทางพระพุทธศาสนา  กล่าวว่า  มนุษย์เกิดจากการ รวมหมู่  รวมส่วน ที่ เรียกว่า    “ ขันธ์” มี 5 อย่าง ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และได้อธิบายต่อไว้ว่า รูป ได้แก่ส่วนที่ผสมด้วยธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ  เป็นเนื้อ หนัง กระดูก โลหิตของเรา  ส่วน เวทนา เป็นระบบรับ รู้สึก  ที่มากระทบกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งก็คือ อายตนะภายนอก ภายในนั้นเอง  ส่วนสัญญา เป็นเสมือนหน่วยความจำที่เก็บการรับและรู้สึกไว้ เพื่อส่งให้ สังขาร  ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์  สังเคราะห์  สิ่งที่รับและรู้สึก  สำหรับป้อนให้ส่วนสุดท้าย คือ วิญญาณ รับและรู้สึกสิ่งนั้นไว้  อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เกิดจากรูปธรรมและนามธรรม  นี่แหละที่มาของมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนา
อ้างอิง  เรียบเรียงจากหนังสือ คำวัด เขียนโดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต)

ไม่มีความคิดเห็น: