วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 15, 2556

เตาเผาถ่านแบบพอเพียงปัจจุบันความจำเป็นในการใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงลดลง อาจมีสาเหตุมาจากถ่านไม้หายาก หรือไม่ก็เชื้อเพลิงอื่นๆเช่น แก๊ส

หุงต้มหรือไฟฟ้ามีความสะดวกสบายใช้ได้รวดเร็วกว่า ถึงอย่างนั้นถ่านไม้ก็ยังเป็นเชื้อเพลิงของคนกลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตอยู่กับ

ธรรมชาติ มีชีวิตอยู่กับภาคเกษตรกรรมหรือชอบดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมองเห็นคุณค่าของเศษไม้ ที่ช่วงเวลา

หนึ่งต้องตัดเพื่อตกแต่งกิ่งไม้หลังฤดูเก็บผลแล้ว จะทิ้งก็เสียดาย จะเผาก็สูญเปล่า
บุคคลกลุ่มดังกล่าว จึงนำเศษไม้มาเผาเป็นถ่าน โดยการเผาในถังขนาด 200 ลิตร ซึ่งออกแบบและพัฒนาถังสำหรับเผาให้

เผาไม้สุกเป็นถ่านในเวลาประมาณ  3  ชั่วโมง หลักการของถังเผา คือ เผาในที่มีอากาศน้อย เมื่อได้ที่มีฝาปิดอากาศ การเผา

วิธีนี้ขนาดของไม้ต้องใกล้เคียงกัน ไม้ที่จะเผาต้องทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ถ้าเป็นไม้สดติดไฟยาก เผานานมักไม่ได้ผล
วิธีการเผาแบบนี้ทำให้ได้ถ่านไว้เป็เชื้อเพลิงสำหรับทำอาหารได้อร่อย เหมือนครั้ง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทำอาหารเลี้ยงเรามา

เพราะความร้อนจากถ่านให้พลังงานพอเหมาะในการปรุงอาหารนั่นเอง