วันพฤหัสบดี, เมษายน 27, 2549

งานคือชีวิต

เมื่อชีวิตเราอุบัติขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ งาน(work) การเต้นของหัวใจ ลมหายใจ การเคลื่อนไหว คืองาน ถ้าชีวิตปราศจากงานคือชีวิตที่ตายแล้ว.......ขอให้สำนึกว่าเราต้องทำงาน การทำงานจะต้องออกมาจากจิตใจ เป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นภายใน เป็นความตื่นตัว...ตระหนัก...สำนึก....ที่จะทำงาน เพราะงานจะทำให้ชีวิตเรายังคงอยู่ ความซื่อตรงต่องาน...ใครไม่สามารถสั่งเราได้เพราะงานคือชีวิตของเราเราต้องสั่งตัวเราเอง...ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตเราและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรา วันนี้......เรายังมีลมหายใจอยู่เราต้องทำงาน ต้องรับผิดชอบต่องานคุณค่าชีวิตเราอยู่ที่คุณค่าของการทำงาน.......”คุณค่าของงานคือคุณค่าของชีวิต”