วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 16, 2555

จาก สิงหาคม พ.ศ.2411 ถึง สิงหาคม พ.ศ.2555
เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีความหมายต่อชาวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตลอดมา  ด้วยเป็นเดือนประวัติศาสตร์ทางดาราศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงพยากรณ์ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 และก็เป็นจริงดั่งคำพยากรณ์ทุกประการ เดือนสิงหาคม จึงเป็นเดือนแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
      ทุกปีในเดือนสิงหาคม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. มีการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัยให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้
       นับถึงปีนี้ การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอผ่านมาถึง 144 ปีแล้ว มีคำถาม ถามตัวเองว่า  คนไทยเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาติได้ดีเพียงใด สำหรับอธิบายทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของตนได้อย่างมีเหตุมีผล คงอีกระยะเวลาหนึ่งกระมัง เมื่อคนไทยมีการศึกษาอย่างทั่วถึงและดีกว่าปัจจุบันนี้

ไม่มีความคิดเห็น: