วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 07, 2553

รอยพระพุทธบาทคู่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
ที่อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มีโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งคือสระมรกต ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีรอยพระพุทธบาทคู่ สลักลงบนศิลาแลงธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยประมาณว่าอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 มีบ่อน้ำโบราณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนถือเป็นน้ำพระพุทธมนต์เพื่อรักษาโรคและความเป็นสิริมงคล
ชาวพุทธที่มีโอกาสควรได้ไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทคู่แห่งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพระเมตตาสั่งสอนชาวโลกให้อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข