วันอังคาร, ตุลาคม 19, 2553

เห็ด ผู้ย่อยสลาย

สิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นบนโลกของเรา ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตเซลเดียวทั้งหลาย ทุกสิ่งที่เลือกโลกเป็นที่เกิด ย่อมแสดงว่าโลกสามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ สิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่บนโลกสามารถเชื่อมโยงและเกาะเกี่ยวกันได้ สิ่งมีชีวิตนั้นจึงเลือกเกิดบนโลกของเรา
ปลวก เป็นสัตว์โลกตัวเล็กๆ ที่ขยันขันแข็ง อาหารที่กินก็เป็นเศษใบไม้ ต้นไม้ที่ตายแล้ว โดยมีโปโตซัวอยู่ในกระเพาะของปลวกเป็นตัวช่วยย่อยเซลลูโลสของเนื้อไม้ ปลวกจึงนับเป็นสัตว์ผู้ย่อยสลายที่มีประโยชน์ต่อโลกเราอย่างยิ่ง แต่ปลวกก็เป็นสัตว์ที่มนุษย์ชอบฆ่าและทำลายมากที่สุด ด้วยปลวกทำลายอาคารบ้านเรือนที่ทำด้วยไม้ของมนุษย์ ปลวกจึงเป็นศัตรูกับมนุษย์โดยไม่รู้ตัวตลอดมาและตลอดไป
เห็ด นับเป็นผู้ย่อยสลายซากอีกชนิดหนึ่ง เมื่อต้นไม้ตายลง มีน้ำมีความชื้นพอเหมาะเห็ดทำหน้าที่ย่อยสลายไม่ว่าต้นไม้นั้นจะตายบางส่วนบนต้นไม้หรือตายแล้วล้มลงสู่พื้นดิน
ประมาณว่าถ้าโลกของเราไม่มีปลวก ไม่มีเห็ด รา มอส ไลเคน ผู้ย่อยสลายตามธรรมชาติมาถึงปัจจุบันโลกของเราคงเต็มไปด้วยซากพืช ซากสิ่งมีชีวิตจนล้นโลกแล้ว มนุษย์ควรคิดคำนึงถึงการแบ่งปันซึ่งกันและกัน แบ่งโลกให้กับทุกสรรพชีวิตได้อยู่อาศัยเพื่อสร้างสมดุลบนโลกของเรา