วันพุธ, ตุลาคม 21, 2552

ป่าผืนสุดท้ายบ้านคลองนางชิง


ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ ดวงรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าทีมวิจัย โครงการชื่อ รูปแบบการจัดการป่าในเมืองเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เชิญศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว (นายปัญญา วารปรีดี ผู้อำนวยการ) เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในการพูดคุย ร้อยตรีณัฐวุฒิ เล่าว่า “ป่าคลองนางชิงตั้งอยู่ในเขตชุมชนย่อยที่ 17 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ทิศเหนือติดกับทางรถไฟสายตะวันออก ทิศตะวันออกติดกับศาลหลักเมือง ทิศตะวันตกติดคลองนางชิง และทิศใต้ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) อยู่ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว ประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งป่าแห่งนี้ถือเป็นป่าผืนสุดท้ายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ปัจจุบันเหลือเพียง 18 ไร่เศษ ครั้งที่ป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านคลองนางชิงและชุมชนใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากป่า ในการหาของป่าและล่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ๆ เช่น พังพอน อีเห็น กระแต กระต่าย ไก่ป่า เพื่อนำมาเป็นอาหาร สัตว์ขนาดใหญ่ เช่น เสือ หมี และของป่าหลายชนิด เช่น หน่อไม้ หวาย ผักป่า เห็ดชนิดต่าง ๆ รวมถึงไม้ฟืน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ เพราะป่าอยู่ติดกับหมู่บ้าน เทศบาลเมืองสระแก้วและชุมชนคลองนางชิงมีความสนใจที่จะจัดการป่าแห่งนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ตัวแทนของเทศบาลจึงได้เข้ามาพูดคุยกับชุมชนถึงแนวทางในการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านทำการเกษตร ปรับพื้นที่ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังรู้สึกเสียดายป่าผืนสุดท้ายในเขตเทศบาลเมืองผืนนี้ จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัยที่ผมมาเรียนเชิญท่าน ผอ.เป็นที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้ครับ”นี่คือโจทย์ที่ศูนย์วิทยาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วจะมีโอกาสร่วมดำเนินการกับชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: