วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 01, 2552

ปราสาท สด๊กก๊อกธม

“สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมร แปลทีละคำได้ดังนี้ “สด๊ก” แปลว่า “รก” “ก๊อก” แปลว่า “กก” “ธม” แปลว่า “ใหญ่” รวมความ “สด๊กก๊อกธม” แปลว่า “ป่ากกใหญ่ที่รกรุงรัง” ผู้เขียนไม่ใช่นักภาษาศาสตร์ ความหมายที่แปลนี้ เป็นการแปลของมัคคุเทศก์น้อยประจำปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ได้ไปเยี่ยมชม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม อยู่ในช่วงเวลาแห่งการบูรณะ มีการจัดเรียงหินรูปปราสาทใหม่ ก้อนไหนค้นไม่พบหาไม่เจอกรมศิลปากรก็ใช้หินใหม่แทน หินใหม่ที่นำไปแทนพบว่าเป็นก้อนเหลี่ยมธรรมดาไม่มีการแกะสลักให้เหมือนเดิม คงต้องการให้เห็นความต่างระหว่างของเดิมและที่ทำใหม่เสริมขึ้นมา
ความงามของปราสาท สะท้อนถึงความคิดจิตใจผู้คนในสมัยนั้น ซึ่งมองได้หลายมุม เช่น ความเชื่อและความศรัทธา ความเป็นระเบียบมีวินัย อำนาจและการปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ มาค้นหาเรื่องราวในอดีตจากจินตนาการ ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธมกันเถอะ

ไม่มีความคิดเห็น: