วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 25, 2554

ถนนหมายเลข 43 สู่ ปัตตานี หมายเลข 42 ผ่านกรือเซะ


เมื่อเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่มุ่งสู่จังหวัดปัตตานี ถึงทางแยกซ้ายมือเขาตัวจังหวัดปัตตานีเลยไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตรซ้ายมือมีสถานที่สำคัญที่ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกไว้ สถานที่นั้นคือ มัสยิดกรือเซะ (Krue Sae Mosque) กรือเซะมีความสำคัญที่ควรจดจำสามประการคือ
ประการแรก มัสยิดกรือเซะเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่มีอายุกว่า 200 ปี มีความโดดเด่นตรงรูปทรงของประตูทางเข้าเป็นวงโค้งแหลมแบบ “กอธิค” ของชาวยุโรปชาวตะวันออกกลาง จึงมีความสวยงามเฉพาะ
ประการที่สอง มัสยิดกรือเซะ เป็นแหล่งท่องเทียวทางโบราณสถานที่ชาวไทยและชาวต่างชาติเช่นมาเลเซีย สิงคโปร์ นิยมมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่อง
ประการที่สาม มัสยิดกรือเซะ ได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของมนุษยชาติไว้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ถึง ความถูก ความผิด ความขัดแย้ง ความปองดองสมานฉันท์และอื่นใด ในวันที่ 28 เมษายน 2547 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวมกันทั้งสิ้นถึง 112 คน บาดเจ็บรวมกัน 22 คน เป็นบทเรียนราคาแพง

อ้างอิง http://th.wikipedia.org/

ไม่มีความคิดเห็น: