วันเสาร์, ธันวาคม 22, 2555

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย รางวัลแห่งความฝัน


ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 35 ข หน้า 114  วันที่ 3 ธันวาคม  2555  ลำดับที่  2616  นายปัญญา  วารปรีดี  รางวัลแห่งความฝันของการรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ข้าราชการ