วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 20, 2555

นักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร

นักอนุรักษ์ธรรมชาติพากันตั้งสมญานาม ต้นไทร ที่อยู่ในป่าไว้อย่างคล้องจองว่า " นักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร " เหตุที่ได้สมญานามนี้ เป็นเพราะต้นไทรเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่าหลายชนิด ทั้งสัตว์ปีกเช่นนกชนิดต่างๆ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ลิง ชะนี กวาง เก้ง กระรอก กระแต อีเห็น ชะมด เป็นต้น ต้นไทรยังมีความพิเศษของเผ่าพันธุ์คือแต่ละต้นผลสุกไม่พร้อมกัน ต้นไทรจึงเป็นแหล่งอาหารที่ทำให้สัตว์มีผลไม้กินตลอดปี ด้วยเหตุนี้แหละนักอนุรักษ์ธรรมชาติจึงให้สมญานามว่า " นักบุญแห่งป่า " ส่วนประโยคที่ว่า " นักฆ่าแห่งพงไพร " เป็นเพราะต้นไทรต้องอาศัยเกาะต้นไม้ใหญ่ต้นอื่นเพื่อหยั่งรากลงสู่ดิน รากของต้นไทรจึงบีปรัดต้นไม้ใหญ่ สุดท้ายต้นไม้ต้นนั้นก็ต้องตายลงในที่สุด ต้นไทรจึงได้ชื่อว่าเป็นนักฆ่าแห่งพงไพร อีกสมญานามหนึ่ง....