วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 21, 2555

จากสุวรรณภูมิ สู่ สนามบิน Heathrow ลอนดอน
จากสุวรรณภูมิมุ่งสู่มหานครลอนดอน  คณะเดินทางตรวจสอบความพร้อม   ทั้งสัมภาระและ Passport ซี่งบริษัทนำศึกษาดูงานเป็นผู้ดำเนินการทำ VISA ให้  พร้อมกันที่สนามบินเวลาสามทุ่มของวันที่ 11 มิถุนายน 2555  คณะประกอบด้วย รองเลขาธิการ กศน.  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ผู้แปลทางวิชาการ และมัคคุเทศก์ รวมทั้งสิ้น 21 คน   เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยว TG 910  เริ่ม Take off เวลา  00.25 น.  บินตรงจากสุวรรณภูมิสู่สนามบิน Heathrow  มหานครลอนดอน ใช้เวลาบิน 12 ชั่วโมง  เครื่องบินถึงสนามบินเวลาท้องถิ่นของมหานครลอนดอน  เวลา 06.20 น. เวลาของอังกฤษช้ากว่าของไทย 6 ชั่วโมง  อุณหภูมิที่สนามบิน Heathrow  11 องศาเซลเซียส เย็นกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 8 องศาเซลเซียส

ไม่มีความคิดเห็น: