วันอังคาร, ธันวาคม 07, 2553

ต้นยางนา “สวนป่าไตรตรึงษ์”
ต้นยางนา เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ประโยชน์โดยเฉพาะคุณค่าของเนื้อไม้ ใช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือน การจะตัดต้นยางนา ต้องได้รับอนุญาตก่อนเพราะมีกฎหมายบังคับไว้ แต่ทุกคนสามารถปลูกต้นยางนาเป็นมรดกสวนป่าเพื่อให้ลูกหลานใช้ประโยชน์ได้
รินถนนพหลโยธินขาขึ้นเหนือ ใกล้ถึงจังหวัดตาก มีสวนป่าต้นยางนาที่สวยงามมาก พื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ชื่อสวนป่าไตรตรึงษ์ ปลูกโดยป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ปลูกเมื่อ พ.ศ. 2505 นับถึงปีนี้ป่าสวนยางนาปลูกมาแล้วสี่สิบแปดปี ต้นยางนาสูงใหญ่โดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 50 เซนติเมตร ป่าต้นยางนาดูร่วมรื่น อากาศบริเวณนั้นสดชื่นในยามเที่ยงวัน
คุณค่าของสวนป่าต้นยางไตรตรึงษ์ เป็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ที่บอกเล่าการเจริญเติบโตของต้นไม้ คือต้นยางนาให้กับผู้สนใจอยากศึกษารายละเอียด เรามาร่วมกันปลูกต้นไม้ รักและดูแลต้นไม้ แม้คนละต้น ถ้าปลูกกันทั้งประเทศ ต้นไม้จะเพิ่มขึ้นถึง 60 ล้านต้นเชียวแหละ