วันเสาร์, มกราคม 21, 2549

การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้

การขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้นำองค์กรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง เริ่มจากภาวะผู้นำ ระบบความคิดและการทำงานเป็นทีม ทุกเรื่องจะเป็นไปพร้อมๆกันเป็นพลวัต(dynamic)ข้อสำคัญในการขับเคลื่อนต้องใช้หลักธรรมกัลยาณมิตรเชื่อมสายใยเป็นสายสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น: