วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 03, 2555

นาฬิกาแดด            สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดจามธรรมชาติ  อยู่ในธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติ  สุดท้ายกลับคืนสู่ธรรมชาติ  แม้มนุษย์พยายามฝืนธรรมชาติด้วยนวัตกรรมใดๆ ก็ตาม  ยังพบว่า ไม่มีนวัตกรรมใดที่มีความเสถียรเท่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หากเรารักษาสมดุลของชีวิต  ก็เท่ากับว่าเรารักษาสมดุลของธรรมชาติ  ใช้ชีวิตกลมกลืนไปกับธรรมชาติเถิด  ดังเช่น มนุษย์เคยใช้นาฬิกาแดด บอกเวลามานับพันปี  ไม่สิ้นเปลืองพลังงานใดๆ เลย  ทำไม..ปัจจุบันนี้มนุษย์จึงมีฐานคิดในการพัฒนาที่มุ่งใช้พลังงานสิ้นเปลือง  ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการขาดสมดุลของโลกเรา  ทำไม..มนุษย์ไม่ใช้ฐานคิดการพัฒนาที่ให้พลังงานธรรมชาติ  เช่น  แสงแดด  ลม  แม้ช้าแต่ยั่งยืน  โลกจะยืนยาวหากสรรพชีวิตบนโลกเดินทางในรูปแบบ  นาฬิกาแดด