วันจันทร์, เมษายน 30, 2555

แร้วล่ามวัว

                เกษตรกรคนทำไร่ ทำสวน ในภาคเหนือ  แต่เดิมแม้ถึงปัจจุบันนี้ เลี้ยงวัวไว้เพื่อลากเกวียน  จึงมีวัวครอบครัวละ 2 ตัว  ส่วนใหญ่เกษตรกรชอบเลือกวัวที่มี ขนาด  สี นิสัย คล้ายกัน  เราจึงพบเห็นวัวเทียมเกวียนเป็นคู่ มีสีขาว  สีน้ำตาล  สีดำ  ขนาดและอายุใกล้เคียงกัน  เกษตรกรใช้วัวแต่ละคู่ไป 10-15 ปี
                หลังจากว่างงานในการบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร จากไร่กลับมาถึงบ้านแล้ว  เกษตรกรล่ามวัวให้กินหญ้าโดยล่ามกับแร้ว  ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ลำยาว  เจาะรูอยู่ระหว่างกระบอกไม้ไผ่ลำใหญ่ ซึ่งสวมอยู่บนหลักไม้  แร้วจึงหมุนไปได้รอบทิศ  ปลายไม้ไผ่ลำยาวผูกเชือกและนำมาล่ามวัวไว้  ลักษณะเช่นนี้  เชือกล่ามวัวจึงไม่พันกับอะไร  แถมระยะทางเดินกินหญ้าเพิ่มมากขึ้นอีก  ตามความยาวของไม้ไผ่ลำยาว  แร้วล่ามวัว  จึงเป็นนวัตกรรม  ภูมิปัญญาไทย ที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้ ในเรื่องของ  คาน จุดหมุน  ได้อย่างประสมกลมกลืน  อยากให้นวัตกรรมเช่นนี้  อยู่คู่ไทยไปอีกนานๆ เพื่อให้วิถีชีวิตสอนวิทยาศาสตร์ให้ลูกหลานไทยตลอดไป